SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANGKALAN MASA KHIDMAH 2017-2022

  • I. MUSTASYAR   : —————————-

  KH. Zubair Muntashor

KH. Abd. Adhim Cholili

KH. Muhammad Faishol Anwar

Drs. KH. Syafik Rofii

KH. Imam Buchori Cholil, SH

KH. Ahmad Faruq Muhtarom

KH. Munawwar Karim

Habib Sholeh bin Ali Smith

KH. Syarifudin Damanhuri

KH. Abd. Muhaimin Makki

KH. Masyhudi Mahfudz

KH. DR. AA. Dahlawi Zarkasyi

  • II. SYURIYAH :—————————-

Rais : RKH. Fachrillah Aschal, M.Pd,I

Wakil Rais : Drs. KH. Busyro Damanhuri  (Almarhum)

Wakil Rais : KH. Abd. Hannan Nawawi

Wakil Rais : KH. Abdul Fattah Afaq

Wakil Rais : KH.M. Rowi Munir

Wakil Rais : KH. Abd. Majid Ahmad Faqih

Wakil Rais : Drs. KH. Zainal Abidin, M.Pd

Wakil Rais : KH. Mustahdi Thosin

Wakil Rais : KH. Zainulloh Ibrohim

Katib : KH. M. Toyyib Sulaiman, S.Pd.I

Wakil Katib : KH.M. Mauridi MS

Wakil Katib : KH. Busthomi Arisandi, SH. MH

Wakil Katib : KH. Abd. Muqoddas

Wakil Katib : KH. Sam’an Isma’el, S.Hi

Wakil Katib : KH.M. Usman, S.Ag

Wakil Katib : KH. Usman Anis, S.Pd.I

Wakil Katib : Rawahid Ruslan

Wakil Katib : Farid Tumyadi, S.Pd.I

A’wan 1.RKH. Fuad Amin, S.Pd (Alm.) 10. KH. A. Yasin Cholil

2.KH. Amin Cholil (Almarhum) 11. KH. Drs. Afif Mahfudz

3.KH. Abdulloh Chon Thobroni 12. KH. Yusuf Karim

4.KH. Abd Wahhab Jazuli 13. KH. Saiful Qohhar

5.KH. Luqman Hakim 14. KH. Abdulloh Balya

6.KH. Abd. Hamid Cholili 15. KH. Abdulloh Mas’ud

7.KH. Mansyur Ahmad(Almarhum) 16. KH. Sahli Abd. Qodir(Alm.)

8.KH. Jauhari Aris(Almarhum) 17. KH. Drs. Dja’far AlHabary

9.Ir. KH. Mondir A. Rofii

  • III. TANFIDZIYAH :——————————

Ketua : KH. Muhammad Makki Nasir, M.Pd.I

Wakil Ketua : KH. Ahmad Zubair

Wakil Ketua : KH. Hasbullah Muhtaram, SH

Wakil Ketua : KH. Dimyati Muhammad

Wakil Ketua : Drs. KH. Abd. Wahid HS, M.Pd

Wakil Ketua : Drs. KH. Fathur Rohim A. Rahman, M.Ag

Wakil Ketua : DR. KH. M Zainal Abidin Qutbi, M.E.I

Wakil Ketua : KH. Fauzi Hasan

Wakil Ketua : KH. Idul Fitri 

Sekretaris : H. Abd. Jalil AZ

Wakil Sekretaris : H. Jausi, MA

Wakil Sekretaris : Rahmad, SE

Wakil Sekretaris : KH. Akhmad Fahad, SE

Wakil Sekretaris : KH. Fathurrozi jamil, SH

Wakil Sekretaris : KH. Mochammad Amin Mughni

Wakil Sekretaris : Ahrori Dhofir

Wakil Sekretaris : Mohammad Ajib, SH

Bendahara : H. Amin sunarto, MMP

Wakil Bendahara : H Gunawan Wibisono

Wakil Bendahara : Aziz Safiudin, B.Sc, S.Sos

Wakil Bendahara : M. Wahyu, ST